Instructies voor auteurs
voor bijdragen aan de Wetenschappelijke Vergadering van de NVA

 

Indienen van een presentatie

Indien u tijdens een Wetenschappelijke Vergadering een voordracht wilt houden, stuurt u een verzoek (met daarbij tenminste titel en auteurs) per email naar de secretaris van de NVA. Het NVA bestuur beslist ruim voorafgaand aan de Wetenschappelijke Vergadering of uw bijdrage geplaatst kan worden. Indien uw presentatie is geplaatst dient u er zorg voor te dragen dat de samenvatting van uw voordracht uiterlijk één maand van tevoren in het bezit is van de secretaris van de NVA. U dient bij het indienen uitdrukkelijk te vermelden of u of één van uw coauteurs voor het gepresenteerde onderzoek (of delen daarvan) financiële steun dan wel steun in natura hebt of zult ontvangen van instanties, bedrijven of organisaties anders dan universiteiten. Deze informatie zal gepubliceerd worden in de Nieuwsbrief en dient eveneens gemeld te worden in de samenvatting. Indien de eerste auteur / presentator geen lid is van de NVA, dient zijn/haar functie vermeld te worden.

U dient een Nederlandse of Engelse samenvatting in per e-mail (secretaris@ned-ver-audiologie.nl). Deze samenvatting is gestructureerd en vermeldt de volgende onderdelen:
– doel van het onderzoek
– methode
– resultaten
– conclusie
Hieronder is een voorbeeld gegeven. Deze structurering van de samenvattingen is een vereiste voor alle presentaties.

Technische instructies voor het inzenden van de samenvattingen.

1. De samenvattingen moeten zijn gemaakt met Word, lettertype Arial, lettergrootte 11. U dient eerst de auteurs (maximaal zes) en de plaats te vermelden en vervolgens de titel van de voordracht.
2. U wordt verzocht te vermelden of u gebruik wenst te maken van andere audio-visuele middelen (b.v. video) dan de gebruikelijke powerpoint presentatie. Dia-projectie is niet meer mogelijk.

1. Een samenvatting mag niet langer zijn dan 200 woorden (inclusief literatuurverwijzing; exclusief de namen van de auteurs en de titel van de voordracht).
2. Figuren en tabellen. Bij hoge uitzondering kan een tabel worden opgenomen. Figuren of foto’s zijn niet toegestaan.
3. Literatuur. Eventuele verwijzing naar en opneming van literatuurbronnen dient te geschieden zoals in het voorbeeld hieronder is aangegeven. Een samenvatting bevat in de regel geen literatuurverwijzing.
4. Afkortingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden en in ieder geval te worden verklaard; het nut van de verslagen strekt zich immers ook uit tot anderen dan vakgenoten in engere zin. In de titel mogen geen afkortingen voorkomen.

Powerpoint presentatie

Op internet is op veel plaatsen informatie te vinden hoe een goede powerpointpresentatie eruit moet zien. Houd rekening met de tijd: Als een presentatie 20 minuten duurt, reken dan op een presentatietijd van 15 minuten en 5 minuten discussie. Reken voor één dia ca. één minuut. De NVA plaatst de laatste jaren zoveel mogelijk de presentaties (in pdf-formaat) op haar website. Impliciet vraagt de NVA dan ook uw toestemming tot het plaatsen van de powerpointpresentatie. De NVA vraagt u uw powerpoint direct na uw presentatie aan te leveren. De webmaster zal de presentatie converteren naar een pdf-file. U wordt verzocht rekening te houden met rechten op beeldmateriaal. Beeldmateriaal dat van internet is gehaald, dient uit de powerpointpresentatie verwijderd te worden. Dit met eventuele claims van stockfotosites als bijvoorbeeld Getty Images.

 

VOORBEELD SAMENVATTING

A. Achternaam, B. Achternaam, C. Achternaam, D. Achternaam, E. Achternaam, F. Achternaam (Instituut, Plaats, email). Hoe wordt een samenvatting ingediend?

Doel. Onderzoek naar de efficiëntie van informatieoverdracht door middel van gestructureerde samenvattingen van voordrachten tijdens de algemene vergadering. Methode. Het bestuur van de Vereniging wil de samenvattingen voor de toekomstige vergaderingen op overzichtelijke wijze standaardiseren volgens de suggesties zoals die zijn gedaan in het artikel van Comans en Overbeke1

Resultaten. Van concrete resultaten van het invoeren van gestructureerde samenvattingen kan nog niet worden gesproken, maar naar verwachting zullen de resultaten en conclusies duidelijker worden weergegeven en derhalve gemakkelijker leesbaar zijn. Het aantal van 200 woorden zal niet overschreden mogen worden. Literatuurreferenties dienen te passen binnen het kader. Bij voorkeur dient het lettertype Arial te zijn, puntgrootte 11, of – indien dit niet mogelijk blijkt – een vergelijkbare letter. Gebruik van een kleiner lettertype is niet toegestaan.

Conclusie. Gestructureerde samenvattingen bevatten meer relevante informatie en vergemakkelijken de beoordeling. Auteurs van voordrachten voor de algemene vergadering dienen zich aan de richtlijnen te houden, zoals vermeld in de vooraankondiging.

 

LITERATUUR
1Comans MLA, Overbeke AJPM. De gestructureerde samenvatting: een hulpmiddel voor lezer en auteur. Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134:2338-43.